شرکت کارخانجات داروپخش(سهامی عام)در نظر دارد، جهت خرید 2 دستگاه مخزن استیل با ظرفیت 10000 لیتری از شرکت های معتبر فعال در این زمینه دعوت به همکاری نماید.کلیه متقاضیان واجد شرایط میتوانند با در دست داشتن معرفی نامه به آدرس مشروحه ذیل مراجعه واسناد مناقصه را از روز دو شنبه  مورخ 99/3/19 لغایت پایان وقت اداری روز شنبه 99/3/24 دریافت و پس از تکمیل، مهر و امضا ،اسناد مذکور را تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 99/3/29 تسلیم نمایند.

آدرس: کیلومتر 18 اتوبان تهران کرج- خیابان داروپخش طبقه اول واحد دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت کارخانجات داروپخش

شماره تماس :02144983953 داخلی 4298 .

مبلغ تضمین در مناقصه :ارائه سپرده به میزان  5 درصد مبلغ پیشنهادی کل .

هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه است . سایر شرایط در اسناد مناقصه درج خواهد شد.