شرکت کارخانجات داروپخش(سهامی عام)در نظر دارد، مقوای ایندربرد Ningbo 300گرمی  مورد نیاز خود را از اشخاص حقوقی واجد صلاحیت با مشخصات (100×70)به مقدار 150 تن خریداری نماید.کلیه متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه ،ازروز شنبه 99/5/4لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه 99/5/8به واحد کمیسیون معاملات واقع در کیلومتر 18 اتوبان تهران کرج-خیابان داروپخش طبقه اول مراجعه نمایند و پیشنهاد های خود را در پاکت در بسته  تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 99/5/19به واحد حراست تسلیم نمایند.گشایش پاکت های پیشنهادی روز سه شنبه مورخ99/5/21در محل شرکت انجام خواهد شد. هزینه اگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. سایر شرایط در اسناد مناقصه درج خواهد شد.