مجمع عمومی سالیانه شرکت کارخانجات داروپخش در تاریخ 1400/03/26 راس ساعت 10 صبح در سالن همایش شرکت برگزار گردید.