• دکتر محمد نادری علیزاده

  دکتر محمد نادری علیزاده

  مدیر عامل
  • محمود اللهياري

   محمود اللهياري

   معاون مالي و اقتصادي
  • دكتر مهرداد نوربخش

   دكتر مهرداد نوربخش

   معاون بازرگانی
  • دكتر ايمان ايرانمنش

   دكتر ايمان ايرانمنش

   معاون كيفيت
  • امیر حسین شفیع پور

   امیر حسین شفیع پور

   معاون بهره برداری