• دکتر محمد نادری علیزاده

  دکتر محمد نادری علیزاده

  مدیر عامل
  • محمود اللهياري

   محمود اللهياري

   معاون مالي و اقتصادي
  • دكتر ايمان ايرانمنش

   دكتر ايمان ايرانمنش

   معاون كيفيت
  • مهندس امیر حسین شفیع پور

   مهندس امیر حسین شفیع پور

   معاون فنی و مهندسی
  • مهندس مسعود مقصودی

   مهندس مسعود مقصودی

   معاون تولید
  • دکتر روح اله مهدوی

   دکتر روح اله مهدوی

   معاون تحقیق و توسعه
  • دکتر احمد شفیعی

   دکتر احمد شفیعی

   معاون فروش،بازاریابی و صادرات