هيأت مديره

محمود
اللهياري

محمود اللهياري

عضو موظف هيأت مديره
دکتر محمد نادری علیزاده

دکتر محمد نادری علیزاده

نائب رئيس هيأت مديره و مدير عامل
دكتر
علي حائري

دكتر علي حائري

عضو هيأت مديره
دكتر
عليرضا يكتا دوست حسيني

دكتر عليرضا يكتادوست

رئیس هيأت مديره
دکتر حسین خلیلی افوسی

دکتر حسین خلیلی افوسی

عضو هیأت مدیره