• بیزوپرولول - BISOPROLOL
  • زیبتال - XIBETAL
  • خوراکی
  • 2.5mg - 5mg - 10mg
  • https://dppharma.com/products/detail/%D8%A8%DB%8C%D8%B2%D9%88%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%88%D9%84---bisoprolol/
گروه دارو: قلبی-عروقی، بتابلاکر، ضد فشار خون
زیبتال® دارویی از دسته بتابلاکرهای انتخابی است که در درمان بیماری قلبی عروقی بکار می‌رود. بیزوپرولول در درمان زیادی فشار خون به تنهایی یا به همراه سایر داروهای ضد فشار خون بکار می رود.

Each Box contains: 30F.C Tablets

Each Tablet contains: Bisoprolol Fumarate

فشار خون بالا

نارسایی قلبی

مکانیسم اثر
بیزوپرولول از عوامل مسدود کننده انتخابی گیرنده های بتا -1 آدرنرژیک می باشد. بیزوپرولول در مقادیر درمانی اثر تثبیت کنندگی غشا یا سیمپاتومیمتیک ذاتی قابل توجهی ندارد .
اثر انتخابی بیزوپرولول مطلق نیست یعنی با افزایش مقدار شروع به انسداد گیرنده بتا-2 می کند. برای انتخابی ماندن اثر بیزوپرولول مصرف کمترین مقدار موثر حائز اهمیت است.

فارماکودینامیک
پاسخ به تحریک بتا آدرنرژیک را مسدود می کند. انتخابی بودن برای بتا-1 در دوزهای پایین با تأثیر کم یا بدون تأثیر بر گیرنده های بتا-2 در دوزهای ≤ 20 میلی‌گرم

فارماکوکینتیک
زیبتال® از مصرف خوراکی تقریبا بطور کامل جذب می شود.جذب تحت تاثیر غذا قرار نمی گیرد. فراهمی زیستی آن بیش از 80% می باشد. بیزوپرولول تقریبا 30% با پروتئین های پلاسما پیوند می یابد.
حداکثر غلظت پلاسمایی طی 2-4 ساعت بدست می آید. متابولیسم عبور اول کبدی آن حدود 20% می باشد.
بیزوپرولول صورت وسیعی در کبد متابولیزه میشود و اکثر متابولیت هایش از طریق ادرار دفع می شود.
نیمه عمر بیزوپرولول 9-12ساعت می باشد. این مقدار در سالمندان و نارسایی عملکرد کلیه طولانی تر می باشد.

مقدار مصرف 
ایمنی و اثربخشی در کودکان اثبات نشده است.
فشارخون بالا
2.5-5 میلی‌گرم زیبتال® PO در روز؛ ممکن است به 10 میلی گرم و در صورت لزوم به 20 میلی گرم PO در روز افزایش یابد
نارسایی قلبی
1.25 میلی‌گرم زیبتال® PO در روز; در صورت لزوم به تدریج افزایش یابد تا حداکثر 10 میلی گرم در روز 

ملاحظات دوز:

اختلال کلیوی
> 40 میلی لیتر در دقیقه: تنظیم دوز نیاز نیست
کمتر از 40 میلی لیتر در دقیقه: 2.5 میلی گرم در روز در ابتدا. به آرامی تیتر کنید و پایش کنید

موارد منع مصرف
ازدیاد حساسیت به این دارو و ترکیبات آن , برادیکاردی سینوسی , شوک با منشاء قلبی , نارسایی قلبی جبران نشده , انسداد گره دهلیزی-بطنی درجه 2 یا 3

عوارض جانبی 
1-10 %
سرگیجه - بی خوابی - برادی آریتمی - عفونت دستگاه تنفسی فوقانی - اسهال - رینیت - آرترالژی - سرفه - تنگی نفس - حالت تهوع - فارنژیت - سینوزیت - استفراغ 
< 1 %
سردی اندام‌ها - فشار خون بالا - افسردگی - سوء هاضمه - برونکواسپاسم

تداخلات دارویی
تداخل جدی (از جایگزین استفاده کنید)
آسبوتولول - آتنولول - بتاکسولول - کارودیلول - سلیپرولول - کلونیدین - دیگوکسین - دیلتیازم - اسمولول - فکسینیدازول - لابتالول - لوفکسیدین - ماواکامتن - متوپرولول - نادولول - نبیولول - پنبوتولول - پیندولول - پروپرانولول - ریواستیگمین - سوتالول - تیمولول - وراپامیل
نیازمند پایش
آسبوتولول - آسکلوفناک - آسمتاسین - آلبوترول - آلدسلوکین - آلفوزوسین - هیدروکسید آلومینیوم - آمیفوستین - آمیلوراید - آمیودارون - آملودیپین - آموباربیتال - آرفورموترول - آسناپین - آسپرین - آسپرین رکتال - آسپرین / اسید سیتریک / بی کربنات سدیم - آتازاناویر - آتنولول - آوانافیل - بندروفلومتیازید - بتاکسولول - بیسموت ساب سالیسیلات - برتیلیوم - بومتانید - بوتاباربیتال - بوتالبیتال - استات کلسیم - کربنات کلسیم - کلرید کلسیم - سیترات کلسیم - گلوکونات کلسیم - کاندسارتان - کاربنوکسولون - کاربیدوپا - کارودیلول - سلکوکسیب - سلیپرولول - کلروتیازید - کلرتالیدون - کولین منیزیم تری سالیسیلات - کلویدیپین - کلونیدین  - سیکلوپنتیازید - داسی گلوکاگون - دسفلوران - دی کلرفنامید - دیکلوفناک - دیفلونیزال - دیگوکسین - دیلتیازم - دوبوتامین - دوپکسامین - دوکسازوسین - دروسپیرنون - افدرین -  اپی نفرین - راسمیک اپی نفرین - Eprosartan - اسمولول - اسید اتاکرینیک - اتر - اتودولاک - Etomidate - فلودیپین - فنبوفن - فنوپروفن - فینگولیمود - فلوربیپروفن - فرموترول - فوروزماید - جنتامایسین - گلوکاگون - گلوکاگون داخل بینی - هیدرالازین - هیدروکلروتیازید - ایبوپروفن - ایبوپروفن IV - ایندکاترول، استنشاقی - اینداپامید - ایندومتاسین - انسولین دگلودک - انسولین دگلودک/انسولین آسپارت - انسولین استنشاقی - یدیکسانول - ایربسارتان - ایزوپروترنول- ایسرادیپین - ایوابرادین - کتامین - کتوپروفن - کتورولاک - کتورولاک داخل بینی - لابتالول - لاسمیدیتان - لوالبوترول - لوودوپا - لورنوکسیکام - لوزارتان - لورازیدون - ماراویروک - مکلوفنامات - مفنامیک اسید - مفلوکین - ملوکسیکام - متاپروترنول -  متیکلوتیازید - متولازون - متوپرولول - موکسی سیلیت - نابومتون - نادولول - ناپروکسن - نبیولول - نیکاردیپین - نیفدیپین - نیمودیپین - نیولدیپین - نیتروگلیسیرین رکتال - نوراپی نفرین - اولمزارتان - اگزاپروزین - اکسی متازولین موضعی - پارکوکسیب - پنبوتولول - پنتوباربیتال - فنوباربیتال - فنوکسی بنزامین - فنتولامین - پیندولول - پیربوترول - پیروکسیکام - Ponesimod  - اسید فسفات پتاسیم - کلرید پتاسیم - سیترات پتاسیم - پرازوسین - پریمیدون - پروپوفول - پروپرانولول - ساکوبیتریل/والزارتان - سالیسیلات ها (غیر ASA) - سالمترول - سالسالات - ساکویناویر - سکوباربیتال - سووفلوران - سیلدنافیل - سیلودوسین - سیپونیمود - سدیم بیکربنات - سیترات سدیم / اسید سیتریک - سوتالول - اسپیرونولاکتون - سوکسینیل کولین - سولفاسالازین - سولینداک - تادالافیل - تلمیسارتان - ترازوسین - تربوتالین - تئوفیلین - تیمولول - اسید تولفنامیک - تولمتین - تولواپتان - تورسماید - تریامترن - والزارتان - وراپامیل - زیپامید
تداخل جزئی
آدنوزین - Agrimony - بریمونیدین - سِویملین - کوکائین موضعی -  Cornsilk- دی هیدروارگوتامین - دی هیدروارگوتامین داخل بینی - دی پیریدامول - اسیتالوپرام - فنولدوپام - فورسکولین - گوانفاسین - عوامل تصویربرداری (گادولینیم) - لووبتاکسولول - میتاکه - ملاتونین - متی پرانولول چشمی - نئوستیگمین - noni juice- اکتاکوزانول - فیزوستیگمین - پیلوکارپین - Reishi - ریفامپین - shepherd's purse - تیزانیدین - ترپروستینیل - یوهیمبه

هشدارها
تجویز زیبتال® در بیماران دارای نارسایی احتقانی قلب با احتیاط انجام شود. در بیماران با نارسایی احتقانی قلب تحریک سمپاتیک یک یک عامل حیاتی حامی عمل گردش خون می باشد و مهار آن توسط مسددهای گیرنده بتا از جمله بیزوپرولول می تواند این نارسایی را تشدید کند. حتی در بیمارانی که سابقه نارسایی قلبی ندارند مصرف مسددهای گیرنده بتا از جمله زیبتال® ممکن است منجر به نارسایی قلبی شود.
از قطع مصرف ناگهانی زیبتال® و بدون مشورت پزشک بپرهیزید زیرا در قطع مصرف نادرست بیزوپرولول وخیم تر شدن آنژین و انفارکتوس میوکارد ممکن است رخ دهد. پس قطع مصرف بیزوپرولول باید با کاهش تدریجی در عرض چند هفته صورت پذیرد.
زیبتال® با مهار تحریک کاتکول آمین گشاد کننده برونش گیرنده های بتا می تواند باعث تحریک حمله آسم نایژه ای شود. از این رو در بیماران دارای سابقه آسم نایژه ای یا آمفیزم یا برونشیت غیر آلرژیک با احتیاط مصرف شود.
مصرف مزمن زیبتال® نباید مطابق روال عادی قبل از اعمال جراحی اصلی قطع گردد.هر چندتوانایی ناقص قلب در پاسخ به محرک های آدرنرژیک رفلکس ممکن است خطرات ناشی از بیهوشی عمومی و روند جراحی را افزایش دهد.
داروی زیبتال® در بیماران با اختلال عملکرد کبدی یا کلیوی با احتیاط فراوان تجویز گردد.

نکات قابل توصیه
در بیماران مبتلا به دیابت با مصرف زیبتال® علائم کاهش قند خون ممکن است پوشانده شود لذا احتیاط لازم ضروری می باشد.
اگر جراحی در پیش دارید سابقه مصرف زیبتال® را با پزشک خود در میان بگذارید . ممکن است لازم باشد برای مدت کوتاهی مصرف بیزوپرولول را کنار بگذارید.
زیبتال® را هر روز سر ساعت معینی میل کنید.
اگر یک نوبت مصرف زیبتال® را فراموش کردید، به محض یادآوری آن را مصرف کنید. اگر نزدیک به زمان مصرف نوبت بعدی است، نوبت فراموش شده را نادیده بگیرید. دوز بعدی خود را در زمان منظم مصرف کنید؛ و برای جبران دوز را دوبرابر نکنید.

مصرف در بارداری
رده C بارداری

مصرف در شیردهی
از آنجایی که تجربیات کمی در مورد بیزوپرولول در دوران شیردهی وجود دارد، ممکن است داروهای دیگری در این دوران ترجیح داده شوند، به ویژه در هنگام شیر دادن به نوزاد تازه متولد شده یا نوزاد نارس.