*اشخاص مسئول پاسخگويي به سوالات سهامداران:


آقاي گرامی مسئول امور سهام ـ آقای مرادیان مدیر حسابداری مالی ـ آقاي زارع معاون مالي و اقتصادي

*شماره تماس امور سهام : 44987255

*دورنگار امورسهام : 44988327

*نشانی : کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج – خیابان داروپخش – شرکت کارخانجات داروپخش

*كد پستي:1397116396

*صندوق پستي:  4388-11365