فرصت های شغلی
عنوان شغلیتحصیلاتسنجنسیتجزییات
سایر عناوین شغلیدیپلم به بالا3مرد / زننمایش جزییات
کارشناس بازرگانی خارجی0نمایش جزییات
کارشناس برنامه ریزی0نمایش جزییات
کارشناس احراز کیفیت0نمایش جزییات
کارشناس اجرائیات بازرگانیلیسانس30مرد / زننمایش جزییات
مدیر تولید فرآورده های تزریقی حجیمدکتری حرفه ای داروسازی50مرد / زننمایش جزییات

فرصت های شغلی