مناقصه عمومی خرید 1 دستگاه پارتیکل کانتر آنلاین و 1 دستگاه اندازه گیری ذره

#

مناقصه عمومی خرید 1 دستگاه پارتیکل کانتر آنلاین و 1 دستگاه اندازه گیری ذره

شرکت کارخانجات داروپخش(سهامی عام)در نظر دارد، 1 دستگاه پارتیکل کانتر آنلاین و 1 دستگاه اندازه گیری ذره مورد نیاز خود را از اشخاص حقوقی واجد صلاحیت خریداری نماید. کلیه متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه، با در دست داشتن معرفی نامه از روز شنبه مورخ1402/02/16 لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1402/02/23 به واحد کمیسیون معاملات(آقای محمدزاده)، واقع در کیلومتر 18 اتوبان تهران کرج - خیابان داروپخش طبقه اول مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و پس از تکمیل، پیشنهاد های خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 140202/31 به این شرکت تسلیم نمایند.گشایش پاکت های پیشنهادی روز دوشنبه مورخ 1402/03/01 در محل شرکت انجام خواهد شد. هزینه اگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. سایر شرایط در اسناد مناقصه درج خواهد شد.

مبلغ ضمانت نامه: 5% کل مبلغ پیشنهادی

هزینه اسناد مناقصه: 500،000 ریال

شرکت کارخانجات داروپخش