دريافت جايزه كيفيت شركت های برتر مسلمان در سال 1391(MECCAward)