دريافت لوح تقدير اجلاس توانمندی های توليدی صنعتی در سال 1391