دريافت گواهينامه صنعت سبز از سازمان حافظت و محيط زيست در سال 1391