#

مناقصه عمومی پیمانکاری ترخیص کالا از گمرک

شرکت کارخانجات داروپخش(سهامی عام)در نظر دارد، پیمانکاری ترخیص کالا از گمرک مورد نیاز خود را به مدت یکسال به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت واگذار  نماید. کلیه متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه، با در دست داشتن معرفی نامه از روز شنبه مورخ 1402/06/11 لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1402/06/18 به واحد کمیسیون معاملات(آقای محمدزاده)، واقع در کیلومتر 18 اتوبان تهران کرج - خیابان داروپخش طبقه اول مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و پس از تکمیل، پیشنهاد های خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1402/06/26 به این شرکت تسلیم نمایند.گشایش پاکت های پیشنهادی روز سه شنبه مورخ 1402/06/28 در محل شرکت انجام خواهد شد. هزینه اگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. سایر شرایط در اسناد مناقصه درج خواهد شد.
مبلغ ضمانت نامه: 800،000،000 ریال
هزینه اسناد مناقصه: 500،000 ریال
شرکت کارخانجات داروپخش