#

مناقصه دستگاه کروماتوگرافی GC

شرکت کارخانجات داروپخش(سهامی عام)در نظر دارد، 1 دستگاه کروماتوگرافی گازی GCمورد نیاز خود را از اشخاص حقوقی واجد صلاحیت خریداری نماید. کلیه متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه، با در دست داشتن معرفی نامه از روز یکشنبه مورخ 1402/06/26لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1402/07/03به واحد کمیسیون معاملات(آقای محمدزاده)، واقع در کیلومتر 18 اتوبان تهران کرج - خیابان داروپخش طبقه اول مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و پس از تکمیل، پیشنهاد های خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1402/07/09به این شرکت تسلیم نمایند.گشایش پاکت های پیشنهادی روز دوشنبه مورخ 1402/07/10در محل شرکت انجام خواهد شد. هزینه اگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. سایر شرایط در اسناد مناقصه درج خواهد شد.

مبلغ ضمانت نامه: 1،000،000،000 ریال

هزینه اسناد مناقصه: 500،000 ریال

شرکت کارخانجات داروپخش