#

مناقصه عمومی 75 تن ماده وازلین گرید دارویی

شرکت کارخانجات داروپخش(سهامی عام)در نظر دارد، 75 تن ماده وازلین گرید دارویی مورد نیاز خود را از اشخاص حقوقی واجد صلاحیت خریداری نماید. کلیه متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه، با در دست داشتن معرفی نامه از روز یکشنبه مورخ 1402/05/29 لغایت پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1402/06/02 به واحد کمیسیون معاملات(آقای محمدزاده)، واقع در کیلومتر 18 اتوبان تهران کرج - خیابان داروپخش طبقه اول مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و پس از تکمیل، پیشنهاد های خود را تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1402/06/07 به این شرکت تسلیم نمایند.گشایش پاکت های پیشنهادی روز چهارشنبه مورخ 1402/06/08 در محل شرکت انجام خواهد شد. هزینه اگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. سایر شرایط در اسناد مناقصه درج خواهد شد.
مبلغ ضمانت نامه: 2،000،000،000 ریال
هزینه اسناد مناقصه: 500،000 ریال
شرکت کارخانجات داروپخش