#

مناقصه عمومی پیمانکاری تهیه و اجرای اپوکسی

شرکت کارخانجات داروپخش(سهامی عام)در نظر دارد، پیمانکاری تهیه و اجرای اپوکسی مورد نیاز خود را به مدت یکسال به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت واگذار  نماید. کلیه متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه، با در دست داشتن معرفی نامه از روز دوشنبه مورخ 1402/06/20 لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1402/06/27 به واحد کمیسیون معاملات(آقای محمدزاده)، واقع در کیلومتر 18 اتوبان تهران کرج - خیابان داروپخش طبقه اول مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و پس از تکمیل، پیشنهاد های خود را تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1402/07/04 به این شرکت تسلیم نمایند.گشایش پاکت های پیشنهادی روز دوشنبه مورخ 1402/07/10 در محل شرکت انجام خواهد شد. هزینه اگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. سایر شرایط در اسناد مناقصه درج خواهد شد.
مبلغ ضمانت نامه: 1،000،000،000 ریال
هزینه اسناد مناقصه: 500،000 ریال
شرکت کارخانجات داروپخش