مناقصه عمومی خرید 1 دستگاه هواساز هایژنیک مجهز به سیستم رطوبت گیر

#

مناقصه عمومی خرید 1 دستگاه هواساز هایژنیک مجهز به سیستم رطوبت گیر

شرکت کارخانجات داروپخش(سهامی عام)در نظر دارد، 1 دستگاه هواساز هایژنیک مجهز به سیستم رطوبت گیر مورد نیاز خود را از اشخاص حقوقی واجد صلاحیت خریداری نماید. کلیه متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه، با در دست داشتن معرفی نامه از روز شنبه مورخ 1402/02/16 لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1402/02/23 به واحد کمیسیون معاملات(آقای محمدزاده)، واقع در کیلومتر 18 اتوبان تهران کرج - خیابان داروپخش طبقه اول مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و پس از تکمیل، پیشنهاد های خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ1402/02/31 به این شرکت تسلیم نمایند.گشایش پاکت های پیشنهادی روز دوشنبه مورخ 1402/03/01 در محل شرکت انجام خواهد شد. هزینه اگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. سایر شرایط در اسناد مناقصه درج خواهد شد.
مبلغ ضمانت نامه: 5% کل مبلغ پیشنهادی
هزینه اسناد مناقصه: 500،000 ریال
شرکت کارخانجات داروپخش