#

مناقصه عمومی خرید انواع لیبل پشت چسبدار

شرکت کارخانجات داروپخش(سهامی عام)در نظر دارد، انواع لیبل پشت چسبدار مورد نیاز خود را به صورت قرارداد سالیانه از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت خریداری نماید.کلیه متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه، با در دست داشتن معرفی نامه از روز سه شنبه مورخ 1402/01/22 لغایت پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ1402/01/29 به واحد کمیسیون معاملات واقع در کیلومتر 18 اتوبان تهران کرج - خیابان داروپخش طبقه اول مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و پس از تکمیل، پیشنهاد های خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1402/02/09 به این شرکت تسلیم نمایند.گشایش پاکت های پیشنهادی روز یکشنبه مورخ 1402/02/10 در محل شرکت انجام خواهد شد. هزینه اگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. سایر شرایط در اسناد مناقصه درج خواهد شد.
تلفن تماس واحد کمیسیون معاملات:(4298)44986815
مبلغ ضمانت نامه: 1،000،000،000 ریال
هزینه اسناد مناقصه: 500،000 ریال