#

مناقصه عمومی خرید 620،000 کیلوگرم پلی اتیلن کد 0075

شرکت کارخانجات داروپخش(سهامی عام)در نظر دارد، 620،000 کیلوگرم پلی اتیلن کد 0075 LH محصول شرکت پتروشیمی بندر امام (ره)مورد نیاز خود را از اشخاص حقوقی واجد صلاحیت خریداری نماید. کلیه متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه، با در دست داشتن معرفی نامه از روز شنبه مورخ 1402/02/16 لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1402/02/23 به واحد کمیسیون معاملات(آقای محمدزاده)، واقع در کیلومتر 18 اتوبان تهران کرج - خیابان داروپخش طبقه اول مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و پس از تکمیل، پیشنهاد های خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1402/02/31 به این شرکت تسلیم نمایند.گشایش پاکت های پیشنهادی روز دوشنبه مورخ 1402/03/01 در محل شرکت انجام خواهد شد. هزینه اگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. سایر شرایط در اسناد مناقصه درج خواهد شد.&

مبلغ ضمانت نامه: 5% کل مبلغ پیشنهادی

هزینه اسناد مناقصه: 500،000 ریال

شرکت کارخانجات داروپخش