#

مناقصه عمومی تهیه و اجرای اسکلت فلزی پمپ آتش نشانی

شرکت کارخانجات داروپخش(سهامی عام)در نظر دارد، تهیه و اجرای اسکلت فلزی پمپ آتش نشانی مورد نیاز خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت واگذار  نماید. کلیه متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه، با در دست داشتن معرفی نامه از روز شنبه مورخ 1402/02/23 لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1402/02/30 به واحد کمیسیون معاملات(آقای محمدزاده)، واقع در کیلومتر 18 اتوبان تهران کرج - خیابان داروپخش طبقه اول مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و پس از تکمیل، پیشنهاد های خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 07/03/1402 به این شرکت تسلیم نمایند.گشایش پاکت های پیشنهادی روز دوشنبه مورخ 1402/03/08 در محل شرکت انجام خواهد شد. هزینه اگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. سایر شرایط در اسناد مناقصه درج خواهد شد.مبلغ ضمانت نامه: 5% کل مبلغ پیشنهادی

هزینه اسناد مناقصه: 500،000 ریال

شرکت کارخانجات داروپخش