#

مناقصه عمومی خرید 1 دستگاه رامان

شرکت کارخانجات داروپخش(سهامی عام)در نظر دارد، 1 دستگاه رامان مورد نیاز خود را از اشخاص حقوقی واجد صلاحیت خریداری نماید. کلیه متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه، با در دست داشتن معرفی نامه از روز پنجشنبه مورخ 1402/02/28 لغایت پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1402/03/02 به واحد کمیسیون معاملات(آقای محمدزاده)، واقع در کیلومتر 18 اتوبان تهران کرج - خیابان داروپخش طبقه اول مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و پس از تکمیل، پیشنهاد های خود را تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1402/03/09به این شرکت تسلیم نمایند.گشایش پاکت های پیشنهادی روز چهارشنبه مورخ 1402/03/10 در محل شرکت انجام خواهد شد. هزینه اگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. سایر شرایط در اسناد مناقصه درج خواهد شد.

مبلغ ضمانت نامه: 1،000،000،000 ریال

هزینه اسناد مناقصه: 500،000 ریال

شرکت کارخانجات داروپخش