#

مناقصه عمومی خریدانواع کارتن آوتر 3 لا

شرکت کارخانجات داروپخش(سهامی عام)در نظر دارد، انواع کارتن آوتر 3 لا مورد نیاز خود را از اشخاص حقوقی واجد صلاحیت خریداری نماید. کلیه متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه، با در دست داشتن معرفی نامه از روز پنجشنبه مورخ 1402/02/28 لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ1402/03/01 به واحد کمیسیون معاملات واقع در کیلومتر 18 اتوبان تهران کرج - خیابان داروپخش طبقه اول مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و پس از تکمیل، پیشنهاد های خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1402/03/07 به این شرکت تسلیم نمایند.گشایش پاکت های پیشنهادی روز دوشنبه مورخ 1402/03/08 در محل شرکت انجام خواهد شد. هزینه اگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. سایر شرایط در اسناد مناقصه درج خواهد شد.

مبلغ ضمانت نامه: 500،000،000 ریال<

هزینه اسناد مناقصه: 500،000 ریال

شرکت کارخانجات داروپخش