#

مناقصه عمومی خرید 200 تن مقوای 250 و 300 گرمی ایندربرد

شرکت کارخانجات داروپخش(سهامی عام)در نظر دارد، 200 تن مقوای 250 گرمی و 200 تن مقوای 300 گرمی مورد نیاز خود را از اشخاص حقوقی واجد صلاحیت خریداری نماید. کلیه متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه، با در دست داشتن معرفی نامه از روز پنجشنبه مورخ 1402/02/28 لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 01/03/1402 به واحد کمیسیون معاملات واقع در کیلومتر 18 اتوبان تهران کرج - خیابان داروپخش طبقه اول مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و پس از تکمیل، پیشنهاد های خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1402/03/07 به این شرکت تسلیم نمایند.گشایش پاکت های پیشنهادی روز دوشنبه مورخ 1402/03/08 در محل شرکت انجام خواهد شد. هزینه اگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. سایر شرایط در اسناد مناقصه درج خواهد شد.

مبلغ ضمانت نامه: 500،000،000 ریال

هزینه اسناد مناقصه: 500،000 ریال

شرکت کارخانجات داروپخش